انواع روش های شناسایی مروارید

انواع روش های شناسایی مروارید اصل از بدل

مرواریدهای تقلبی یا بدل معمولًا با موادی روکش شده اند که به آنها ظاهری مشابه مروارید اصل بدهد. موادی مانند عصاره مروارید، رزین مصنوعی، عصاره مصنوعی مروارید، پلاستيک، سلولز و لاک الکل. در ادامه مطلب به چند روش برای شناسایی مروارید اصل از  بدل (اعم از مروارید پرورشی و مروارید طبيعی) اشاره می شود. برخی از متخصصين توصيه می کنند که تعدادی از آزمون های ارائه شده را به صورت همزمان مورد استفاده قرار دهيد تا از اصالت مروارید خود اطمينان حاصل کنيد.

آزمون دندان : مروارید را به آرامی با دندان های جلویی خود بسایيد.

مروارید اصل: احساس ریگ مانند یا شن مانند
مروارید تقلبی: احساس صاف و نرم بودن

آزمون بزرگ نمایی : سطح مروارید را با یک ذره بين بررسی کنيد.

مروارید اصل: دانه های ریزی به صورت نامنظم بر روی آن مشاهده می شود.
مروارید تقلبی: به صورت دانه دار دیده می شود.

آزمون سوراخ مته : ناحيه پيرامون سوراخ مته را با یک ذره بين بررسی نمایيد.

مروارید اصل: لبه ها صاف و تيز هستند
مروارید تقلبی: لبه ها ناهموار یا حالت پاره پاره هستند.

آزمون سنگين بودن : مرواریدها را در دست خود سبک سنگين کنيد.

مروارید اصل: سنگين به نظر می رسند.
مروارید تقلبی: به طور غيرمنتظره ای سبک به نظر می رسند (مگر آن که از شيشه توليد شده باشند)

آزمون عيب و ایراد : مرواریدها را از نظر عيب و ایراد و لکه بررسی نمایيد.

مروارید اصل: عمدتا دارای یک حداقل عيب و ایراد می باشند.
مروارید تقلبی: اگر کاملًا بی عيب و نقص باشند، به احتمال زیاد تقلبی هستند.

آزمون قيمت : قيمت مروارید را با قيمت مرواریدهای مشابه سایر فروشندگان مقایسه کنيد.

مروارید اصل: دارای قيمت منطقی و مناسبی است.
مروارید تقلبی: قيمت به طرز باور نکردنی کم است.

تشخيص مروارید و مراقبت از مروارید

تشخيص مروارید و مراقبت از مروارید

ماده نگهدارنده ذرات مروارید کونچولين نام دارد و یک ماده ی آلی است، بخصوص هنگام از دست دادن آب خود مستعد تغيير است و می تواند منجر به کهنه شدن (پير شدن) مروارید شود و عمر مفيد آن را محدود می کند.

ابتدا مروارید مات و کدر می شود سپس ترک دار و ورقه ورقه می شود. عمر مفيد یک مروارید 100 تا 150 سال است ولی هيچ ضمانتی وجود ندارد که همه مروارید ها این ميانگين عمر را داشته باشند.

مروارید هایی وجود دارند که با وجود اینکه چند صد سال عمر دارند ولی هنوز زیبا و درخشان به نظر می رسند.خشک شدن از دست دادن آب مروارید و تماس با مواد اسيدی و عرق بدن و مواد آرایشی و اسپری مو از مواردی هستند که باعث آسيب دیدن جدی مروارید می شوند. نگهداری مناسب و درست و بررسی منظم و نگهداشتن در جعبه می تواند موجب طولانی تر شدن عمر مروارید شود.

چون مروارید سختی پایينی دارد به راحتی خراش بر ميدارد، بنابراین نباید با فلز و دیگر گوهرها تماس داشته باشد.

شناسایی مروارید اصل از بدل

مثل همه گوهر ها برای مروارید نيز در بازار بدلهایی وجود دارد.برای شناسایی، ابتدا باید تفاوت بين مروارید های طبيعی و پرورشی را
بدانيم. زیرا تفاوت های فاحشی در قيمت آنها وجود دارد.

تفاوت بين مروارید های طبيعی و مروارید های پرورشی

از نظر ظاهری تفاوت چندانی بين مروارید های پرورشی و طبيعی وجود ندارد و تمایز و تشخيص آنها از یکدیگر بسيار دشوار
است. گاهی چگالی آنها می تواند کمک کننده باشد، چون چگالی مروارید پرورشی بيشتر از 2.73 و چگالی مروارید طبيعی کمتر از
این مقدار است. گاهی اوقات بررسی با اشعه ایکس ميتواند موثر واقع شود. مروارید های پرورشی در زیر نور ماوراء بنفش تابشی زرد
رنگ و زیر تابش اشعه ایکس از خود نور سبز زنگی را انتشار می دهند، ولی این عکس العمل ها خيلی قابل اطمينان نيستند.