اخبار

انواع روش های شناسایی مروارید

انواع روش های شناسایی مروارید اصل از بدل

مرواریدهای تقلبی یا بدل معمولًا با موادی روکش شده اند که به آنها ظاهری مشابه مروارید اصل بدهد. موادی مانند عصاره مروارید، رزین مصنوعی، عصاره مصنوعی مروارید، پلاستيک، سلولز و لاک الکل. در ادامه مطلب به چند روش برای شناسایی مروارید اصل از  بدل (اعم از مروارید پرورشی و مروارید طبيعی) اشاره می شود. برخی از متخصصين توصيه می کنند که تعدادی از آزمون های ارائه شده را به صورت همزمان مورد استفاده قرار دهيد تا از اصالت مروارید خود اطمينان حاصل کنيد.

آزمون دندان : مروارید را به آرامی با دندان های جلویی خود بسایيد.

مروارید اصل: احساس ریگ مانند یا شن مانند
مروارید تقلبی: احساس صاف و نرم بودن

آزمون بزرگ نمایی : سطح مروارید را با یک ذره بين بررسی کنيد.

مروارید اصل: دانه های ریزی به صورت نامنظم بر روی آن مشاهده می شود.
مروارید تقلبی: به صورت دانه دار دیده می شود.

آزمون سوراخ مته : ناحيه پيرامون سوراخ مته را با یک ذره بين بررسی نمایيد.

مروارید اصل: لبه ها صاف و تيز هستند
مروارید تقلبی: لبه ها ناهموار یا حالت پاره پاره هستند.

آزمون سنگين بودن : مرواریدها را در دست خود سبک سنگين کنيد.

مروارید اصل: سنگين به نظر می رسند.
مروارید تقلبی: به طور غيرمنتظره ای سبک به نظر می رسند (مگر آن که از شيشه توليد شده باشند)

آزمون عيب و ایراد : مرواریدها را از نظر عيب و ایراد و لکه بررسی نمایيد.

مروارید اصل: عمدتا دارای یک حداقل عيب و ایراد می باشند.
مروارید تقلبی: اگر کاملًا بی عيب و نقص باشند، به احتمال زیاد تقلبی هستند.

آزمون قيمت : قيمت مروارید را با قيمت مرواریدهای مشابه سایر فروشندگان مقایسه کنيد.

مروارید اصل: دارای قيمت منطقی و مناسبی است.
مروارید تقلبی: قيمت به طرز باور نکردنی کم است.

دیدگاهتان را بنویسید